Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003134
Spisová značka: 2K/97/2015
Okresný súd Banská Bystrica v  právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REAL IB s.r.o., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3, IČO: 36 692 751, správcom konkurznej podstaty ktorého je LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223, uznesením č. k. 2K 97/2015 - 2510 zo dňa  08. 06.
2022, v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43CoKR/30/2022 - 2719 zo dňa 02. 12. 2022
povolil vstup nového veriteľa - McCartneyAndreessen, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 52 496 732 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 904 505. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 01. 2023.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1