Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003133
Spisová značka: 2K/55/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NASCHA, s.r.o., so sídlom
Rajecká 7, 821 07 Bratislava, IČO: 35 851 708, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, značka správcu: S 1131, o odvolaní správcu po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
Súd  odvoláva: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, značka
správcu: S 1131, z funkcie správcu úpadcu: NASCHA, s.r.o., so sídlom Rajecká 7, 821 07 Bratislava, IČO: 35 851
708.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1