Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003131
Spisová značka: 31K/34/2022
           Okresný súd Bratislava I  v právnej  veci  vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka:  COMETAR, s.r.o., v
likvidácii, so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 46 716 645 o návrhu predbežného správcu na predĺženie
lehoty na podanie záverečnej správy, taktorozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: ARIES TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S 2074, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2023
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1