Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003130
Spisová značka: 31K/59/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TooNet, s. r. o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03
Bratislava, IČO: 44 962 070, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TooNet, s. r. o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 44
962 070.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.
9 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak
dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodn
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2023
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1