Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003129
Spisová značka: 31K/62/2022
             Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Juraj Košík, trvale bytom: Dubovecká 742/37,
914 01 Trenčianska Teplá, práv. zas.: JUDr. Lucia Alakšová, advokátka, so sídlom Piaristická 276/46, 911 40
Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EverMedia, s.r.o., so sídlom Svetlá 10, 811 02
Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 483 865, taktorozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EverMedia, s.r.o., so sídlom Svetlá 10, 811 02 Bratislava-Staré Mesto,
IČO: 47 483 865.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.
9 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak
dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a
rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2023
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1