Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003128
Spisová značka: 8K/77/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci  návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Fork & Knife, s.r.o., so
sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 51 676 109, rozhodol uznesením č. k. 8K/77/2019-90 zo
dňa 20.07.2021 o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
14.08.2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1