Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003127
Spisová značka: 4K/29/2021
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MP Invest group s.r.o., so sídlom
Mariánska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 51 073 307, ktorého správcom je:  LEGATOs  Recovery k.s.. so sídlom
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1755, o návrhu na zrušenie konkurzu z dôvodu zániku
predpokladov na vedenie konkurzného konania, taktorozhodol
I.         Súd konkurz na majetok úpadcu: MP Invest group s.r.o., so sídlom
Mariánska 2, 811 08 Bratislava, IČO: 51 073 307 zrušuje z dôvodu zániku zákonných predpokladov na vedenie
konkurzného konania.

II.       Súd správcovi : LEGATOs Recovery k.s.. so sídlom Karadžičova 8/A,
821 08 Bratislava, značka správcu: S 1755, odmenu z výťažku zo speňaženia majetku nepriznáva.


Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava I. Toto uznesenie sa považuje za
doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručované
inak ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2023
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1