Obchodný vestník 11/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 17.01.2023
R008832
Spisová značka: 28CbR/3/2022
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti


Okresný súd Nitra podľa § 309g Civilného mimosporového poriadku oznamuje predpoklad úpadcu spoločnosti PARA
spol. s r. o. so sídlom Pionierska 2, 934 01 Levice, IČO: 35 806 931, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súd
Nitra, v oddiele: Sro, vložke č. 27325/N.
Zároveň Okresný súd Nitra poučuje veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok, a iné
orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na
jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti,
spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
Okresný súd Nitra dňa 11.1.2023
JUDr. Monika Kublová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1