Obchodný vestník 11/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 17.01.2023
R008830
Spisová značka: 26Cbr/28/2022
Okresný súd Banská Bystrica


OZNAMUJE,

že v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti (družstva) ESO BETON s.r.o., Veľké Dravce, 98542 Veľké Dravce,
IČO 48317357, zapísanej v obchodnom registri          vedenej pod spisovou značkou 26Cbr/28/2022, zverejňuje
oznámenie o zrušení obchodnej spolocnosti (družstva) v zmysle ustanovenia § 309e Civilného mimosporového
poriadku.
Ak obchodná spoločnosť (družstvo) do 90 dní od zverejnenia tohto oznámenia nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa
na podklade § 309f Civilného mimosporového poriadku, že je v úpadku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2023
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1