Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojkovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vinohradská 594 / 25, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Obchodné meno správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/106/2022 S1496
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/106/2022
Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 31OdK/106/2022 v znení zo dňa 18.10.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku 219/2022 vydanom dňa 15.11.2022, bol dňom 16.11.2022 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Stojkovič, nar. 05.08.1984, Vinohradská 594/25, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava, Slovenská republika značka správcu S1496. Správca týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý je pre potreby účinnosti popretia pohľadávky veriteľom (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR), resp. pre potreby podania návrhu na určenie pohľadávky popretej iba veriteľom (§ 32 ods. 11 ZKR) nutné preukázateľne riadne a včas zložiť preddavok na trovy konania, je vedený v pobočke zahraničnej banky s obchodným menom Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Slovenskej republike: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, číslo účtu: 000000 – 2401907657/8330, IBAN: SK45 8330 0000 0024 0190 7657, BIC: FIOZSKBAXXX, špecifický symbol: 311062022.

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,– EUR a najviac 10.000,– EUR. Preddavok na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku na trovy konania sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku Správca vráti zložiteľovi.

Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V Bratislave, dňa 20.12.2022 

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. -správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1