Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojkovič Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vinohradská 594 / 25, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Obchodné meno správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/106/2022 S1496
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/106/2022
Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 31OdK/106/2022 v znení zo dňa 18.10.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku 219/2022 vydanom dňa 15.11.2022, bol dňom 16.11.2022 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Stojkovič, nar. 05.08.1984, Vinohradská 594/25, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., Na hrebienku 40, 811 02 Bratislava, Slovenská republika značka správcu S1496.

Správca týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského spisu, spis. zn.: 31OdK/106/2022 S1496 v kancelárii správcu v Bratislave na ulici Na hrebienku 40 v pracovných dňoch takto: v pondelok až v piatok od 09:00 do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie správcu: Na Hrebienku 40, 811 02 Bratislava alebo na adresu správcu pre správy elektronickej pošty: reskonks@gmail.com. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.

V Bratislave, dňa 20.12.2022 

Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1