Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Sárközy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pešia cesta 274/26, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Zuzana Belovičová
Sídlo správcu: Kapitulská 454/12, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/53/2022 S2051
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60OdK/53/2022
Druh podania: Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

zostavený podľa § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)

 

Čl. I. 

Všeobecná časť rozvrhu výťažku

 

Úvodné ustanovenia

 

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.03.2022, sp. zn.: 60OdK/53/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku MSSR č. 62/2022 dňa 30.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Sárközy, narodený 29.11.1964, trvale bytom Pešia cesta 274/26, 931 01 Šamorín, časť obce Mliečno (ďalej len „úpadca“ alebo „dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Zuzana Belovičová, so sídlom kancelárie Kapitulská 454/12, 917 01 Trnava, IČO: 53 856 031, značka správcu: S2051 (ďalej ako „správca“).

 

Podľa ust. § 167u ods. 1 až 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):

Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.

Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.

Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.

 

Podľa ust. § 167t ods. 1 a 2 ZKR:

Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:

a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,

b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,

c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,

d) preddavok na trovy znaleckého posudku,

e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.

Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne, nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“

 

Podľa ust. § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“ 

 

Čl. II.

Priebeh konkurzu

 

Počas základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov v zmysle § 167l ods. 3 ZKR boli správcovi doručené prihlášky dvoch nezabezpečených veriteľov:

 

 

Veriteľ prihlásenej pohľadávky

Prihlásená pohľadávka

1.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

56,24 Eur

2.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

2117,44 Eur

 

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si pohľadávku neprihlásil žiaden veriteľ:

Nakoľko všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali náležitosti podľa ust. § 29 ZKR, správca zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok (ďalej ako „prihlásené pohľadávky“).

Správca uvádza, že žiadna pohľadávka nebola popretá iným veriteľom, a preto sa prihlásené pohľadávky považujú za zistené v celom rozsahu.

Celková suma prihlásených a súčasne aj zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze vedenom na majetok dlžníka je vo výške 2173,68 Eur.

Správca s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery dlžníka. Pri zisťovaní majetku dlžníka vychádzal správca najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka, zo zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých dlžníkom a z informácií získaných súčinnosťou tretích osôb.

Správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastní majetok, ktorý podlieha konkurzu. Správca vyhotovil súpis majetku predstavujúci všeobecnú podstatu, ktorý bol správcom uverejnený v Obchodnom vestníku č. 100/2022 dňa 25.05.2022.

 

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Výťažok zo speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

Pozemok

Všeobecná podstata

Parcela registra „E“, parc. č. 283/3, orná pôda o výmere 4917 m2, LV č. 1246, k. ú. Mliečno, obec Šamorín, okres Dunajská Streda, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku

2213

 

 

 

Nie

 

Dňa 10.10.2022 správca zverejnil v OV č. 194/2022 verejné ponukové konanie – 1. kolo na predaj vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti za minimálnu kúpnu cenu 2213,- Eur.

Do ponukového konania predložili svoje záväzné ponuky 3 subjekty. Všetky ponuky boli správcovi doručené v súlade s podmienkami uverejnenými vo verejnom ponukovom konaní (VPK).

Správca v zmysle podmienok VPK vyhodnotil ako víťaznú ponuku najvyššiu ponuku, a to ponuku na kúpnu cenu vo výške 4300,- Eur. S týmto subjektom došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Zvyšným subjektom správca písomne oznámil, že boli neúspešní a dňa 3.11.2022 vrátil poukázané peňažné prostriedky na čísla účtov, ktoré uviedli vo svojich ponukách.

 

Správca nezistil žiadny iný majetok vo vlastníctve dlžníka a z toho dôvodu v OV č. 2/2023 zo dňa 03.01.2023 uverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty je vo výške 4300,- Eur.

 

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne súdne spory o určení popretých pohľadávok a ani žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok dlžníka podliehajúci konkurzu.

 

Čl. III.

Rozvrhová časť rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

 

1. Výťažok/príjem  zo speňaženia všeobecnej podstaty

Nižšie uvedený majetok bol speňažený za sumu  4300,- Eur.

 

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Výťažok zo speňaženia [EUR]

Stav

Majetok tretej osoby

Zabezpečenie

Pozemok

Všeobecná podstata

Parcela registra „E“, parc. č. 283/3, druh pozemku: orná pôda o výmere 4917 m2, pozemok evidovaný na LV č. 1246, k. ú. Mliečno, obec Šamorín, okres Dunajská Streda, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku. Na LV evidovaná ťarcha: Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa GP č.45 961 581 - 23/20 na pozemku s parcelným číslom EKN 283/3 týkajúce sa elekroenergetického zariadenia - 1x22 kV VN linka č. 199 na trase SVD Gabčíkovo - Čuňovo, Z-9824/2020 - č.z. 274/2020

2213

 4300

 

 

Nie

 

Zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty bol v konkurze dosiahnutý výťažok vo výške 4300,- Eur.

 

2. Náklady konkurzu podľa § 167t ods. 1 ZKR

 

Por. č.

Právny dôvod

Veriteľ

Suma

Čas vzniku

1.

Odmena správcu z výťažku

Správca

600,- Eur

V deň rozvrhu

2.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 10 mesiacov (apríl 2022 až január 2023) (§ 24b písm. e) Vyhlášky)

Správca

300,- Eur

V jednotlivých mesiacoch, vyplatené pri rozvrhu

3.

Súdny poplatok vo výške 1 % z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate

Okresný súd Trnava

43,- Eur

V deň rozvrhu

 

Náklady konkurzu

 

943,- Eur

 

 

Výpočet odmeny Správcu

 

Podľa ust. § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa prvej hlavy druhej časti zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona.“

Podľa ust. § 13 ods. 2 Vyhlášky: „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).

Podľa ust. § 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky:  „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

c) zo sumy výťažku od 3 330,01 eura do 33 330 eur 470 eur + 13 % z čiastky presahujúcej 3 300,01 eura.“

Podľa ust. § 16 ods. 2 Vyhlášky: „Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.“

 

V zmysle vyššie uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúceho konkurzu vo výške 470 Eur + 13 % zo sumy 999,99 Eur = 130 Eur, t.j. má nárok na odmenu vo výške 600,- Eur.

 

Výpočet paušálnej náhrady nákladov za vedenie kancelárie

 

Podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky: „Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:

e) 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa prvého oddielu desiatej hlavy druhej časti zákona a štvrtej časti zákona.“

 

Vzhľadom na uvedené si správca uplatnil paušálnu náhradu nákladov za vedenie kancelárie za 10 mesiacov. Konkurz bol vyhlásený dňa 31.03.2022. Správca si uplatnil náhradu za mesiace apríl 2022 až január 2023.

 

Výpočet súdneho poplatku za konkurzné konanie

 

Podľa ust. § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“

Podľa ust. § 7 ods. 11 ZoSP „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol

Podľa ust. § 7a ZoSP „Vypočítaný  poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol, b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli, c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“

 

Uvedený poplatok bude uhradený (podľa položky 5 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu ZoSP) vo výške 1 % z výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku správca vychádzal zo sumy výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 4300,- Eur ako základu pre výpočet súdneho poplatku. Súdny poplatok potom predstavuje sumu 43,- Eur.

 

3. Výpočet sumy z výťažku určenej na uspokojenie prihlásených nezabezpečených veriteľov

 

Suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu (majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu (ďalej ako „suma výťažku“)

 

 

 

 

4300,- Eur

Suma nákladov konkurzu (pohľadávky proti podstate) zahrnuté do rozvrhu výťažku (ďalej ako „náklady konkurzu“)

 

943,- Eur

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (suma výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu)

 

3357,- Eur

 

4. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok

 

 

Veriteľ

Celková suma zistených pohľadávok

Suma určená na uspokojenie konečným rozvrhom výťažku

1.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

56,24 Eur

56,24 Eur

2.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

2117,44 Eur

2117,44 Eur

 

Spolu

2173,68 Eur

2173,68 Eur

 

Zistené pohľadávky veriteľov budú uspokojené z výťažku v plnom rozsahu (100 %).

Vzhľadom k tomu, že výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu po odpočítaní nákladov konkurzu (tzn. výťažok vo výške 3357,- Eur) prevyšuje sumu do konkurzu prihlásených a zistených pohľadávok (vo výške 2173,68 Eur), zostatok z výťažku vo výške 1183,32 Eur (3357,- Eur – 2173,68 Eur) správca vyplatí dlžníkovi.

 

S úctou 

Mgr. Zuzana Belovičová, správca S2051

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1