Obchodný vestník 11/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 17.01.2023
K003181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňáček Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Košúty 925 09, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2022 S1705
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/301/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: Peter Horňáček, nar. 17.01.1973, trvale bytom 925 09 Košúty, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Horňáček, IČO: 43 393 080, s miestom podnikania 925 09 Košúty, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne: Ku dňu 12.01.2023 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR.

Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1