Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005326

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Slov-Logistic, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21439/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vnútorná okružná 1730, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 43 905 633

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 21439 / N
Deň zápisu: 19.01.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 19.10.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/80/2021-33 zo dňa 17.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Slov-Logistic, s. r. o., so sídlom Vnútorná okružná 1730, 945 01 Komárno, IČO: 43905633, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21439/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1