Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005327

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: STAVOBYTY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18915/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Podlužianke 3, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 36 696 307

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2006

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 18915 / N
Deň zápisu: 09.11.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 14.09.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/131/2020-27 zo dňa 17.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti STAVOBYTY s.r.o., t.č. bez sídla, predtým so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 36696307, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 18915/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1