Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005323

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Lodenica Dunaj s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26856/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 62/492, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 36 508 489

DEŇ ZÁPISU: 17.08.2005

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 26856 / N
Deň zápisu: 17.08.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 24.07.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/101/2020-31 zo dňa 27.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.07.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Lodenica Dunaj s.r.o., so sídlom Hlavná 62/492, 943 01 Štúrovo, IČO: 36508489, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 26856/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1