Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005322

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Intercity Travel Service s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25390/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna 11/20, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 05 

IČO: 45 004 013

DEŇ ZÁPISU: 16.10.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 25390 / N
Deň zápisu: 16.10.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.09.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/102/2020-28 zo dňa 17.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Intercity Travel Service s. r. o., so sídlom Hviezdna 11/20, 945 05 Komárno, IČO: 45004013, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 25390/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1