Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005320

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: FEDRA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32884/N

SÍDLO:  Názov obce: Horné Štitáre 12, PSČ: 956 03 

IČO: 44 908 181

DEŇ ZÁPISU: 13.08.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 32884 / N
Deň zápisu: 13.08.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 10.08.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/117/2020-37 zo dňa 19.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti FEDRA, s. r. o., so sídlom Horné Štitáre 12, 956 03 Horné Štitáre, IČO: 44908181, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 32884/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1