Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005318

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DMC Stavby s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21930/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 44 055 846

DEŇ ZÁPISU: 29.03.2008

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 21930 / N
Deň zápisu: 29.03.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 17.08.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/12/2021-25 zo dňa 19.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti DMC Stavby s.r.o., so sídlom Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 44055846, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 21930/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1