Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005317

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Development & Investment Company, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10316/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 24 

IČO: 36 258 814

DEŇ ZÁPISU: 23.02.2004

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa
Vložka: 10316 / N
Deň zápisu: 23.02.2004,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.10.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/60/2020-32 zo dňa 29.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Development & Investment Company, a.s., so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 258 814, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 10316/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1