Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005328

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10072/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tribečská 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 527 955

DEŇ ZÁPISU: 27.05.1998

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa
Vložka: 10072 / N
Deň zápisu: 27.05.1998,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.09.2021

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/98/2021-43 zo dňa 04.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti VODÁRNE a KANALIZÁCIE NITRA, a.s., so sídlom Tribečská 13, 949 01 Nitra IČO: 36527955, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10072/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1