Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R005325

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: REAL - CONTRACT a.s. Export - Import Komárno

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 57/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 16, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 00 680 141

DEŇ ZÁPISU: 08.05.1990

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa
Vložka: 57 / N
Deň zápisu: 08.05.1990,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 02.10.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/20/2021-31 zo dňa 06.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.09.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti REAL - CONTRACT a.s. Export - Import Komárno, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO: 00680141, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 57/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1