Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005316

OBCHODNÉ MENO: VST Production s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13180/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 179, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 35 799 960

DEŇ ZÁPISU: 09.11.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

7. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

8. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

9. inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe),

10. poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy,

11. výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo,

12. výroba prvkov pre montované stavby z dreva,

13. výroba stavebných prvkov z betónu,

14. zámočníctvo - služby stavebného zámočníctva,

15. výroba kovových konštrukcií a ich častí,

16. výroba kovových predfabrikátov pre stavby,

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

18. vykonávanie priemyselných stavieb

19. vykonávanie inžinierskych stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radošinská 1130/24, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , Dátum narodenia: 06.06.1963, Deň vzniku funkcie: 31.03.2004

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Keszőcze, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2275/20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 25.03.1965, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac, sú opravnení konať v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

 

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: R.E.M.D. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05 , IČO 48 214 302

Výška vkladu: 1 019 544,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 019 544,000000 EUR

Výška vkladu: 2 580 456,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 580 456,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MartinDevelopment Bystrica s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , IČO 52 635 244

Výška vkladu: 1 358 632,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 358 632,000000 EUR

Výška vkladu: 1 041 368,000000 EUR (Nepeňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 041 368,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: GRUBER - VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novozámocká 179, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , IČO 18 046 355

Obchodné meno/názov: VST Property s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 36 785 709

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 332/00, Nz 331/00 dňa 27.6.2000 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa zo dňa 17.01.2002. Zápisnica vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.02.2001. Zmena obchodného mena z: MACHINERY PLUS, s.r.o. na: VST Verbundschalungstechnik, s.r.o.

3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 13.05.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.04.2003. Zakladateľská listina bola zmenená dodatkom zo dňa 04.09.2003.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.02.2012 o zrušení spoločnosti GRUBER – VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o, so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra , IČO : 18 046 355 bez likvidácie ku dňu 29.02.2012 zlúčením so spoločnosťou VST Verbundschalungstechnik, s.r.o., so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra, IČO : 35 799 960. Zmluva o zlúčení zo dňa 22.02.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 201/2012, Nz 6289/2012, NCRIs 6454/2012 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou VST Verbundschalungstechnik, s.r.o. so spoločnosťou GRUBER – VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o. Spoločnosť VST Verbundschalungstechnik, s.r.o., so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra, IČO : 35 799 960 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13180/N sa stáva dňom 03.03.2012 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti GRUBER - VERBUNDSCHALUNGEN, spol. s r.o. so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra , IČO : 18 046 355 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 748/N a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 03.03.2012 teda dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do Obchodného registra.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.07.2021 o zlúčení spoločnosti VST Production s.r.o. so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra, IČO: 35 799 960 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13180/N so spoločnosťou VST Property s.r.o. so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 785 709 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 46254/B. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 01.07.2021 vo forme notárskej zápisnice č. N 311/2021, Nz 19471/2021, NCRls 20031/2021 sa obchodná spoločnosť Production s.r.o. so sídlom Novozámocká 179, 949 01 Nitra, IČO: 35 799 960 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13180/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti VST Property s.r.o. so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 36 785 709 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka č. 46254/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 27.08.2021.

7. Spoločnosť nadobudla vlastný obchodný podiel, zodpovedajúci vkladu do základného imania v celkovej výške 3.600.000 EUR (z toho peňažný vklad: 1 019 544 EUR, nepeňažný vklad: 2 580 456 EUR), splatený v plnom rozsahu, v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, so sídlom Schloss Leopoldsdorf, Feuerwehrstraße 17, Leopoldsdorf 2333, Rakúska republika, iné identifikačné číslo: FN 228174a na základe uznesenia Krajinského súdu Korneuburg, spisová značka 36 S 114/21p, z 23.11.2021. Spoločnosť následne previedla vlastný obchodný podiel na R.E.M.D. s.r.o., so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO 48 214 302, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107084/B, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a zmluvy o prevode obchodného podielu z 16.05.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1