Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005260

OBCHODNÉ MENO: BAOS spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2239/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajčská 1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 64 

IČO: 31 424 066

DEŇ ZÁPISU: 05.11.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry

2. - výroba stavebných prvkov z betónu

3. - výroba malty

4. - výroba iných produktov z betónu a cementu

5. - výr. kov. konštrukcií a kovospr. výrobk. okrem výr. stroj. a zar.

6. - zámočníctvo

7. - výroba kovových konštrukcií a ich častí

8. - výroba kovových prefabrikátov pre stavby

9. - frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov

10. - stavebníctvo

11. - prípravné práce pre stavbu

12. - pozemné a inžinierské stavby

13. - stavba budov

14. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

15. - bytová výstavba

16. - stavba ostatných budov

17. - vykonávanie dopravných stavieb

18. - ostatné pozemné a inžinierské stavby /vr. rozvodu prúdu/

19. - vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/

20. - vykonávanie priemyselných stavieb

21. - stavebné inštalácie

22. - vnútorné stavebné práce

23. - stavebné zámočníctvo a stolárstvo

24. - prenájom staveb. a demoliz. strojov a zariad. s obsluh. person

25. - sprostredkovanie obchodu

26. - ubytovacie služby

27. - skladovanie

28. - prenájom stavebných strojov a zariadení

29. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát

30. - činnosť účtovných poradcov

31. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)

32. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

33. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Ficza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 58, Názov obce: Nové Zámky, Dátum narodenia: 16.02.1946, Deň vzniku funkcie: 05.11.1992

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Ficza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krajná 58, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 16.02.1946

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 23.6.1992 v zmysle ust. § 57, § 60, § 105 a nás. Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6171

2. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.2.1996. Stary spis: S.r.o. 6171

3. Dodatok č. 3 zo dňa 08.07.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6171

4. Dodatok č. 4 zo dňa 3.11.1997 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 5 zo dňa 24.6.1998 k spoločenskej zmluve. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 22.10.1999.

5. Dodatok č. 6 zo dňa 26.10.1999, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z. Dodatok č. 7 zo dňa 22.10.1999 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Žerotínova bašta 2, Nové Zámky, na: Komárňanská 25, Nové Zámky).

6. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 13.04.2022 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 23CbR/3/2022.

7. Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/3/2022-23 z 14. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. októbra 2022, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti BAOS spol. s r.o., so sídlom Bajčská 1, 940 64 Nové Zámky, IČO: 31 424 066.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1