Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005301

OBCHODNÉ MENO: Security Patria Nostra SK a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10545/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 50 275 569

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo

3. Počítačové služby

4. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Miroslav Poděbradský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Broumova Lhota 37, Názov obce: Krásna Hora, PSČ: 58291 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.03.1991, Deň vzniku funkcie: 10.01.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jiří Poděbradský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wassermannova 1043/7, Názov obce: Praha, PSČ: 15200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.03.1970, Deň vzniku funkcie: 10.01.2018

Meno a priezvisko: Jan Blažek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Špičákem 119, Názov obce: Kralupy nad Vltavou, Zeměchy, PSČ: 27801 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.06.1973, Deň vzniku funkcie: 10.01.2018

Meno a priezvisko: Pavel Falešník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hovorčovická 539/14, Názov obce: Praha, PSČ: 18200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.08.1973, Deň vzniku funkcie: 10.01.2018

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Security Patria Nostra, SE, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Husitská 344/63, Názov obce: Praha, PSČ: 13000 , Štát: Česká republika 

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 13.09.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 624/2016, Nz 10576/2016 zo dňa 24.03.2016 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.06.2016. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.01.2018. Notárska zápisnica č. N 421/2018, Nz 8408/2018 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2018.

3. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 30.04.2022 konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti: Security Patria Nostra SK, s.r.o. so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 275 569, pod sp. zn. 27CbR 18/2022.

4. OS Nitra uznesením č.k. 27CbR/18/2022-18 zo dňa 09.08.2022, právoplatným dňa 13.09.2022, rozhodol o zrušení spoločnosti Security Patria Nostra SK a.s. so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 275 569.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1