Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R005289

OBCHODNÉ MENO: Mestská elektráreň Nitra, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10383/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Jána Pavla II. 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 44 443 048

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2008

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. elektroenergetika - výroba elektriny a dodávka elektriny

7. priemyselný výskum a experimentálny vývoj

8. tepelná energetika - výroba tepla a rozvod tepla

9. Výkon činnosti energetického audítora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva,  predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Galis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kmeťovo námestie 2796/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 12.01.1993, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022

Funkcia: člen predstavenstva,  člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marek Ondráček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mestská Bôrová 10876/4, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 17.05.1971, Deň vzniku funkcie: 01.03.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť spoločne predseda predstavenstva s členom predstavenstva. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí predseda predstavenstva a člen predstavenstva k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Vít Čelko, Bydlisko: Názov obce: Vitanová 95, PSČ: 027 12 , Dátum narodenia: 10.04.1985, Deň vzniku funkcie: 20.10.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Štrbáň, LL.M., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajanského 163/37, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 , Dátum narodenia: 13.07.1986, Deň vzniku funkcie: 20.10.2022

Meno a priezvisko: Ing. Milan Čerňanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Golfová 7934/14A, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 10.08.1964, Deň vzniku funkcie: 20.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Central Energy Holding B.V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rotterdam Airportplein 22, Názov obce: Rotterdam, PSČ: 3045 AP , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 57203288

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 300 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Mestská elektráreň Nitra SPV SK 6, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudohorská 33, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 11 , IČO 51 198 002

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 02.11.2017 o zlúčení spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, a.s., so sídlom Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44 443 048 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10383/N so spoločnosťou Mestská elektráreň Nitra SPV SK 6, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 198 002 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32936/S. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 18.01.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 69/2018, NZ 1662/2018, NCRls 1683/2018, sa obchodná spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., so sídlom Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44 443 048 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10383/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mestská elektráreň Nitra SPV SK 6, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 198 002 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32936/S, a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností ku dňu 14.02.2018.

2. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 03.10.2021 začaté konanie o zrušení spoločnosti Mestská elektráreň Nitra, a.s., IČO: 44 443 048, konanie je vedené pod sp. zn. 31CbR/135/2021.

3. Na Okresnom súde Nitra dňa 15.10.2022 začalo konanie o zrušenie spoločnosti, ktoré je vedené pod sp. zn. 31CbR/40/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1