Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R005246

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: VAN DRINK s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37042/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nimnická cesta 1612/23, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 51 951 282

DEŇ ZÁPISU: 17.09.2018

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 37042 / R
Deň zápisu: 17.09.2018,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 23.03.2021

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 31.10.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.02.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1