Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R005244

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Gifted s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27525/R

SÍDLO:  Názov obce: Brodzany 13, PSČ: 958 42 

IČO: 46 971 866

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2013

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 27525 / R
Deň zápisu: 10.01.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 14.10.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekučného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť Gifted s.r.o., IČO 46 971 866, so sídlom Brodzany 13, 958 42 Brodzany, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27525/R.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1