Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Výmazy
R005245

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ISN Industrie Service, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14221/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 8, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51 

IČO: 36 331 813

DEŇ ZÁPISU: 30.11.2003

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro
Vložka: 14221 / R
Deň zápisu: 30.11.2003,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 03.03.2021

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 31.10.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.02.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1