Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005205

OBCHODNÉ MENO: BioElectricity, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28758/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horovce 106, Názov obce: Horovce, PSČ: 020 62 

IČO: 47 379 499

DEŇ ZÁPISU: 06.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba biopalív

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

4. výroba a dodávka elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Hrdý, Bydlisko: Názov obce: Hrubá Borša 408, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 31.12.1986, Deň vzniku funkcie: 09.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: BIOPLYN HOROVCE 2, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horovce 106, Názov obce: Horovce, PSČ: 020 62 , IČO 45 556 521

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR, Záložné právo Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000042D/CORP/2015 podpísanej dňa 12.02.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o.Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra.

Obchodné meno/názov: NOVA Green Energy, SICAV, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Celnici 1031/4, Názov obce: Praha 1 - Nové Město, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 08789622

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000042J/CORP/2015, uzavretej medzi spoločnosťou REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČ: 242 44 601, konajúcou vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, ako záložcom, a spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, podnikajúcou prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, ako záložným veriteľom, dňa 19.03.2019, bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka – spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČ: 242 44 601, konajúcej vo vlastnom mene a na účet fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., skrátene NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4, 11000 Praha 1 - Nové Město, Česká republika. Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: VSO Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 501 950

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1