Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R005384

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SABICO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 72786/L

SÍDLO:  Názov obce: Vitanová 182, PSČ: 027 12 

IČO: 52 543 056

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 72786 / L
Deň zápisu: 25.07.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 07.09.2021

Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/83/2020-53 zo dňa 27.12.2022, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť SABICO, s. r. o., so sídlom Vitanová 182, 027 12 Vitanová, IČO: 52 543 056 vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť SABICO, s. r. o., so sídlom Vitanová 182, 027 12 Vitanová, IČO: 52 543 056 v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1