Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005371

OBCHODNÉ MENO: PEGASS GROUP a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 11027/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 1211, Názov obce: Turany, PSČ: 038 53 

IČO: 53 660 986

DEŇ ZÁPISU: 02.04.2021

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. prenájom hnuteľných vecí,

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. počítačové služby,

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

8. administratívne služby,

9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

11. reklamné a marketingové služby,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,

14. čistiace a upratovacie služby,

15. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondícii,

16. oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť,

17. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

18. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,

19. kuriérske služby,

20. skladovanie a pomocné činnosti v doprave,

21. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

22. sťahovacie služby,

23. dizajnérske činnosti,

24. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

25. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

26. prípravné práce k realizácii stavby,

27. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

28. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

29. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Danka Školníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 293/17, Názov obce: Turčianska Štiavnička, PSČ: 038 51 , Dátum narodenia: 12.10.1984, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Peter Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 776/7, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 01 , Dátum narodenia: 19.11.1951, Deň vzniku funkcie: 02.04.2021

Meno a priezvisko: Vladimír Dubec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulská 4900/17, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 18.04.1961, Deň vzniku funkcie: 02.04.2021

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Lečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 10.06.1974, Deň vzniku funkcie: 02.04.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená, súhlasom valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie môže odoprieť súhlas s prevodom akcií v prípade, že pôjde o prevod akcií na tretiu osobu, t.j. osobu inú ako akcionára spoločnosti. Akcionár, ktorý chce previesť svoje akcie musí písomne vopred požiadať o súhlas s prevodom akcií valné zhromaždenie, ktoré za týmto účelom zvolá predstavenstvo spoločnosti do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. Takáto žiadosť musí obsahovať oznámenie zámeru disponovať s akciou (akciami) Spoločnosti a špecifikáciu identity navrhovaného nadobúdateľa a akcionárov navrhovaného nadobúdateľa, ekonomické pozadie navrhovaného nadobúdateľa, ako aj všetky ostatné okolnosti a podmienky navrhovaného prevodu. Valné zhromaždenie schváli alebo zamietne prevod akcií a bude informovať akcionára o svojom rozhodnutí do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia žiadosti akcionára. Valné zhromaždenie je povinné oznámiť svoje rozhodnutie písomne akcionárovi. Valné zhromaždenie rozhoduje o udelení súhlasu s prevodom akcií súhlasom 3 všetkých akcionárov. Ak valné zhromaždenie nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej týmito stanovami, platí, že bol súhlas udelený. V prípade neudelenia súhlasu valným zhromaždením na prevod akcií, je spoločnosť povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1