Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005336

OBCHODNÉ MENO: AHP HYDRAULIKA, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 115/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 31 563 104

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - navrhovanie, projektovanie a konštrukcia strojov a zariadení

2. - strojové vŕtanie studní do 3O M

3. - výroba strojov a zariadení s mechanickým pohonom

4. - výroba kovov a kovových konštrukcií a ich montáž

5. - maloobchod so zmiešaným tovarom

6. - ubytovacie služby, služby verejného stravovania, pohostinstvo

7. - oprava cestných motorových vozidiel

8. - pozemná doprava tovarov, cestná nákladná doprava

9. - prenájom nebytových priestorov,

10. - prenájom strojov a zariadení,

11. - prenájom motorových vozidiel,

12. - skladovanie,

13. - veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živností,

14. - sprostredkovateľská činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Zdenek Budai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 3807/23, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 22.04.1961, Deň vzniku funkcie: 15.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť podpisuje člen predstavenstva spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Michal Krnáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vojtecha Tvrdého 793/21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 17.11.1973, Deň vzniku funkcie: 18.04.2014

Meno a priezvisko: Ladislav Majerník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 11/18, Názov obce: Gyňov, Dátum narodenia: 28.02.1972, Deň vzniku funkcie: 15.01.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 003 943,700000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 003 943,700000 EUR

AKCIE

Počet: 231387 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  15,100000 EUR 

Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   341 000,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na doručiteľa , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   100 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

POVOLENIE VYROVNANIA

Povolenie vyrovnania - dátum: 07.06.2007

Povolenie vyrovnania - popis: povolenie reštrukturalizácie

Vyrovnací správca 

Obchodné meno/názov: Prvý správcovský dom, k.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudnayovo námestie 1, Názov obce: Bratislava, IČO 35 959 665, Deň vzniku funkcie: 07.06.2007

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zaklad.listinou zo dňa 25.4.1992 a rozhod. zakladateľa podľa § 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade so zák.č. 92/91 Zb. o schválení priv.proj. čj.399/92 z 11.4.1992.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l9.ll.l992 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 448

3. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov.

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1996 bola schválená zmena stanov.

5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.8.1997 bola schválená zmena stanov.

6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.1998 bola schválená zmena stanov.

7. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.2. 1999 bola schválená zmena stanov.

8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4. 9. 2000 bola schválená zmena stanov.

9. Na valnom zhromaždení dňa 26.7.2002 bola schválená zmena stanov.

10. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 3.3.2003 bola schválená zmena stanov.

11. Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 2R 1/2007 - 182 zo dňa 01.06.2007 súd povolil reštrukturalizáciu.

12. Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 2R 1/2007 zo dňa 14. 12. 2007 súd potvrdil reštrukturalizačný plán a reštrukturalizáciu skončil.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1