Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R005140

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Corporation Work Service SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 118087/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cukrová 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 50 362 151

DEŇ ZÁPISU: 22.06.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 118087 / B
Deň zápisu: 22.06.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.01.2023

Právny dôvod zrušenia: pre konkurzu z dôvodu nedostatku majetku

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1