Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R005141

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Anton H u d e c, CSc. Oftalmológia, s. r. o. - v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32683/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 35 895 659

DEŇ ZÁPISU: 09.08.2004

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 32683 / B
Deň zápisu: 09.08.2004,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 27.12.2015

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 31.12.2020

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.12.2015

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1