Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R005142

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PERNAG, spol. s r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26399/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riazanská 87, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02 

IČO: 35 834 811

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2002

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 26399 / B
Deň zápisu: 15.03.2002,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 17.04.2020

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 23.08.2021

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 17.04.2020

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1