Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005001

OBCHODNÉ MENO: DRUNA, výrobné družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 136/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galvaniho 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 00 167 525

DEŇ ZÁPISU: 12.12.1950

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo

2. čalúnnictvo vrátane autočalúnnictva,

3. sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

5. správa budov - obstarávateľské služby spojené s prenájmom,

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prevádzkovanie parkovísk alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti

8. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda družstva, Meno a priezvisko: Ing. Ján Kalma, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníkova 9, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 14.11.1952, Deň vzniku funkcie: 30.05.2003

Funkcia: podpredseda družstva, Meno a priezvisko: Igor Štern, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ožvoldíkova 3, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 22.01.1951, Deň vzniku funkcie: 30.05.2003

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ján Kalma, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerníková 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 17.03.1986, Deň vzniku funkcie: 20.05.2022

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 097,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

základný členský vklad   233,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo riadené na nahladajúcom valnom zhromaždení zo dňa 12.12.1950. S družstvom dňom 1.4.1958 splynulo: Stolárske ľudové družstvo v Bratislave. Splynutie bolo schválené valným zhromaždením, konaným dňa 3.3.1958. Mimoriadné valné zhromaždenie konané dňa 19.decembra 1959 uznieslo sa s platnosťou od 1.januára 1960 na zlúčení s družstvom "Propagácia, ľudové družstvo, Bratislava, so sídlom v Bratislave, Októbrové nám. č. 2". Predstavenstvo má 4 - 10 členov. Výbor družstva bol premenovaný na predsta- venstvo. Členská schôdza družstva, konaná dňa 9.decembra 1965, prijala Vzorové Stanovy, vydané ÚSVD v Prahe v zmyslehosp.zák.č. 109/64 Zb. Členská schôdza družstva konaná dňa 10.októb- ra 1975 prijala stanovy schválené uznesením SZVD v Bratislave č.12 zo dňa 25.2.1975. Podľa § 90 ods. 2 zák.č. 37/71 Zb. Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 31.10.1975 dal k tejto zmene stanov súhlas. Ostatné : Na členskej schôdzi družstva dňa 15. 3. 1991 boli schválené nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1920

2. V súlade s ust. § 765 Obch. zák. č. 513/91 Zb bolo družstvo v zmysle Z.č. 42/91 Zb. na základe schváleného privatizačného projektu, pretransformované na družstvo. Členskou schôdzou konanou dňa 19. 11. 1992 boli prijaté stanovy družstva, prispôsobené obchodnému zákonníku č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1920

3. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.5.1995. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 30.5.1995. Stary spis: Dr 1920

4. Zmena stanov odsúhlasená na výročnej členskej schôdzi dňa 26.5.2000.

5. Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 25.5.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov.

6. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 30.5.2003.

7. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 21.05.2004 - zníženie zapisovaného základného imania.

8. Zníženie základného imania na 55.000,-Sk na základe rozhodnutia členskej schôdze dňa 29.04.2005.

9. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 19.08.2008.

10. Uznesenie členskej schôdze družstva zo dňa 03.11.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1