Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005106

OBCHODNÉ MENO: SLOV-MATIC, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 610/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské námestie 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 

IČO: 17 314 712

DEŇ ZÁPISU: 15.04.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - prevádzkovanie obchodnej činnosti s tovarom rôzneho druhu,

2. - prevádzkovanie verejného stravovania a ubytovacích služieb,

3. - zakladanie, alebo podiel na podnikaní spoločností rovnakého, alebo podobného predmetu činnosti, prípadne preberania obchodného vedenia iných spoločností,

4. - kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností,

5. - sprostredkovateľskú a zastupovaciu činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,

6. - obchodnú, sprostredkovateľskú, obstarávateľskú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti obchodnej činnosti s tovarmi všetkého druhu,

7. - prenájom, prevádzka, zriaďovanie, uvedenie do prevádzky a kontrola prístrojov všetkého druhu, najmä predajných a výherných,

8. - priemyselná výroba a vykonávanie opráv prístrojov všetkého druhu, najmä predajných, hracích a výherných,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier a internetových hier v internetovom kasíne podľa § 35 písm. b) bod 12 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jana Kelementová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 30.08.1966, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020

Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Dindofferová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2866/117, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 17.02.1969, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú navonok vo všetkých veciach dvaja konatelia spoločne a nerozdielne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Vicel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý Vŕšok 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 16.10.1963

Výška vkladu:  833 000,000000 EUR, Rozsah splatenia:  833 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Synot W, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská štvrť 1467/24, Názov obce: Poprad, PSČ: 059 51 , IČO 47 244 194

Výška vkladu:  867 001,000000 EUR, Rozsah splatenia:  867 001,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Igor Vicel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strmý vŕšok 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 16.10.1963, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020

Meno a priezvisko: Miroslav Valenta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 10099/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 , Dátum narodenia: 18.09.1983, Deň vzniku funkcie: 24.06.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Hloben, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Vtáčnikom 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 22.03.1980, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Jana Dobrovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štěpnická 1522, Názov obce: Uherské Hradišťe, PSČ: 686 06 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.01.1984, Deň vzniku funkcie: 23.09.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 700 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 700 001,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: SLOV - MATIC LOTTERY s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Humenské námestie 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 07 , IČO 35 866 951

PREDAJ

Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 23.01.2013 medzi spoločnosťou SLOV-MATIC, spol. s r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou GAME LAND, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO: 44 376 880, ako kupujúcim.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava - vidiek v Bratislave dňa 29.3.1991 č. N 113/91, Nz 114/91 podľa § 106a ods. 1,3 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

2. Zápis v obchodnom registri upravený dodatkom k notárskej zápisnici podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 32/94, Nz 27/94 zo dňa 18.2.1994.

4. Rozhodnutie valného zhromaždenia o prevode obchodného podielu a zmluva o prevode obchodného podielu formou notárskej zápisnice N 128/94, Nz 109/94 zo dňa 11.8.1994.

5. Dodatok k zakladateľskej listine, notárskou zápisnicou zo dňa 4.1.1995 č. N 2/95, Nz 2/95, ako rozhodnutie valného zhromaždenia, menovaný ďalší konateľ spoločnosti.

6. Zmluva o prevode obchodného podielu vo forme notárskej zápisnice N 205/96, Nz192/96 zo dňa 17.10.1996. Spoločenská zmluva zo dňa 28.10.1996.

7. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1996. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.1996.

8. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.4.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

9. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.9.1999 schválená zmena spoločenskej zmluvy v súlade s ust. Zák. č. 127/99 Z.z.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1999. Rozhodnutie starostky Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 4679/99 zo dňa 2.11.1999.

11. Dodatok zo dňa 6.10.2000 k spoločenskej zmluve.

12. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.2.2001.

13. Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 18.5.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.2001.

14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 16.12.2002 v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z., ktorá nahrádza pôvodné znenie spoločenskej zmluvy.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2005.

16. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2010. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2010, Nz 36281/2010, NCRls 36854/2010 zo dňa 07.10.2010 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou SLOV - MATIC LOTTERY s. r. o., so sídlom Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, IČO: 35 866 951 a nástupníckou spoločnosťou SLOV-MATIC, spol. s r. o., so sídlom Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, IČO: 17 314 712, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SLOV - MATIC LOTTERY s. r. o.

17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2010

18. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.10.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1