Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005094

OBCHODNÉ MENO: ROAR architekti s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 129703/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 39, Názov obce: Bratislava - Staré mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 51 707 241

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov

2. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

3. spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

4. vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru

5. grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie

6. poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

7. vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. fotografické služby

17. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. počítačové služby

19. administratívne služby

20. vydavateľská činnosť

21. reklamné a marketingové služby

22. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

23. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

24. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

25. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. dizajnérske činnosti

28. Výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Michal Romanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 617/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 04.05.1990, Deň vzniku funkcie: 03.07.2018

Meno a priezvisko: Ing. arch. Patrik Kuva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuňavcova 1660/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.11.1987, Deň vzniku funkcie: 03.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Michal Romanec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 617/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 04.05.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Patrik Kuva, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuňavcova 1660/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 17.11.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1