Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004958

OBCHODNÉ MENO: 365.bank, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 501/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 31 340 890

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prijímanie vkladov,

2. poskytovanie úverov,

3. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,

4. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,

5. finančný leasing,

6. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,

7. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,

8. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb,

9. finančné sprostredkovanie

10. uloženie vecí,

11. prenájom bezpečnostných schránok,

12. poskytovanie bankových informácií,

13. funkcia depozitára,

14. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,

15. investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

16. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,

17. vydávanie a správa elektronických peňazí,

18. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia,

19. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia,

20. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1311/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 15.05.1977, Deň vzniku funkcie: 13.08.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 4649/25B, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 22.05.1970, Deň vzniku funkcie: 04.12.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Zuzana Žemlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Stupavská 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 04.11.1964, Deň vzniku funkcie: 21.06.2021

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ladislav Korec, MBA, FCCA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ota Holúska 8621/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 15.10.1981, Deň vzniku funkcie: 02.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

OZNAČENIE: 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. prijímanie vkladov

2. poskytovanie úverov

3. finančné sprostredkovanie

4. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie

5. vydávanie a správa elektronických peňazí

6. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia

7. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

8. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí

9. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Melinda Burdanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 8, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 27.10.1978, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jan Kotek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Sopce 1704/1, Názov obce: Praha 13, PSČ: 15500 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.10.1980, Deň vzniku funkcie: 04.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tkáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Júlová 10941/32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 16.06.1950, Deň vzniku funkcie: 30.11.2018

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dudíková 440, Názov obce: Rajhrad, PSČ: 66461 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.11.1951, Deň vzniku funkcie: 16.06.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   366 305 193,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   366 305 193,000000 EUR

AKCIE

Počet: 330899 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  1 107,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť je jedným z právnych ná- stupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Stary spis: Sa 988

2. Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Stary spis: Sa 988

3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaž- dení dňa 15. 6. 1994. Stary spis: Sa 988

4. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 988

5. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Stary spis: Sa 988

6. Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárská zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Stary spis: Sa 988

7. Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988

8. Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988

9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.

10. Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.

11. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.

12. Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999. Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999. Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999. Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.

14. Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti. Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000. Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997. Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady. Odvolacie dekréty vedúcich odštepných závodovov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.

16. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001

17. Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.

18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.

19. Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.

20. Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.

21. Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001. Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001. Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.

22. Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti a zníženie základného imania. Ing.Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Doc. Ing.Milan Šikula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002 Mgr.Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002 Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001.Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk na 25 320,-Sk

23. Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti. Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003. Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003. JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003. Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

24. Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.

25. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.

26. Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.

27. Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.

28. Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.

29. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.

30. Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRls 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.

31. Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRls 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.

32. Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRls 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.

33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.

34. Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.

35. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme not. zápisnice N 145/2009 NZ 15173/2009

36. Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.

37. Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010. Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.

38. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010

39. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.

40. Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRls 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.

41. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.

42. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.

43. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.

44. Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012

45. Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.

46. Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRls 34332/2012 zo dňa 20.09.2012.

47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRls 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.

48. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRls 42866/2012 dňa 08.11.2012.

49. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.

50. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRls 6226/2013 dňa 22.02.2013.

51. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRls 50486/2013 dňa 05.12.2013.

52. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014

53. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRls 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014.

54. Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRls 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.

55. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.

56. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015.

57. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015

58. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRls 19691/2016.

59. Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRls 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.

60. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 409/2017, Nz 21350/2017, NCRls 21849/2017 zo dňa 20.06.2017.

61. Notárska zápisnica č. N 925/2018, Nz 45680/2018, NCRls 46551/2018 zo dňa 28.11.2018.

62. Oprava údajov: Výmaz organizačnej zložky podniku pod označením: 365.bank, a. s., odštepný závod 365.bank, Žižkova 9, 811 02 Bratislava účinný ku dňu 1.12.2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1