Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005074

OBCHODNÉ MENO: PPGemer, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 981/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 36, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 

IČO: 35 680 741

DEŇ ZÁPISU: 22.12.1995

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

2. školiaca činnosť,

3. sprostredkovanie obchodu,

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľloobchod/,

6. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Komiňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belopotockého 3300/11, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 15.08.1966, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Peter Labát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Námestie 23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 31.08.1969, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Rastislav Božek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Adámiho 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.12.1971, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

Meno a priezvisko: Ing. Radoslava Andruchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 799/7, Názov obce: Jelka, PSČ: 925 23 , Dátum narodenia: 15.10.1974, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

Meno a priezvisko: Monika Labátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malé Námestie 23, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 31.01.1974, Deň vzniku funkcie: 09.12.2011

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   166 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predstavenstvo udeľuje akcionárovi súhlas na prevod akcií na meno. Dôvodom na odmietnutie udelenia súhlasu na prevod akcií na meno je porušenie predkupného práva akcionárov na akcie spoločnosti a ustanovení bodov 8 až 14 článku 6 stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica Nz 494/95 zo dňa 16.11.1995 a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1563

2. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 312/96 zo dňa 3.7.1996, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného VÚB HYPOTEKÁRNA, akciová spoločnosť, VÚB HYPOTEKÁRNA, a.s. (v skratke). Stary spis: Sa 1563

3. Notárska zápisnica Nz 134/97 spísaná dňa 7.4.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti valného zhromažde- nia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 2, 4, 12, 13. Zmena obchodného mena z Slovenská hypotekár- na, a.s. na Slovenská hypotekárna - o.c.p., a.s. Stary spis: Sa 1563

4. Notárska zápisnica N 390/97, Nz 328/97 spísaná dňa 3.12.1997 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 3.12.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 2,3,6,9,11,12,13 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.1998 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1998.

6. Notárska zápisnica č. N 113/99, Nz 73/99 zo dňa 22.4.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a schválené zmeny v predstavenstve.

7. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 6.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 88/00, Nz 76/00 spísanou notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou. Zmena obchodného mena, pôvodné Slovenská hypotekárna - o.c.p. a.s. Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 011/2000/ocp zo dňa 23.5.2000.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.2.2001.

9. Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3. 12. 2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 774/01, Nz 774/01. Zmena obchodného mena z pôvodného INVEST PLUS, a. s. na nové ARDBEG CONSULTING, a. s.

10. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 531/2006, Nz 35417/2006, NCRls 35291/2006 zo dňa 12.09.2006.

11. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 919/2011, Nz 53330/2011, NCRls 54460/2011 zo dňa 09.12.2011.

12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1727/2012, Nz 31685/2012, NCRls 32353/2012 zo dňa 06.09.2012.

13. Notárska zápisnica č. N 581/2017, Nz 21931/2017, NCRls 22399/2017 zo dňa 23.06.2017. Zmena obchodného mena spoločnosti z ARDBEG CONSULTING, a. s. na PPGemer, a. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1