Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R004992

OBCHODNÉ MENO: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2590/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 35 799 200

DEŇ ZÁPISU: 08.11.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. obchodovanie na vlastný účet s hypotekárnymi záložnými listami, komunálnymi obligáciami, so štátnymi dlhopismi vrátane štátnych pokladničných poukážok alebo s pokladničnými poukážkami Národnej banky Slovenska na základe udeleného povolenia,

2. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov,

3. poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení (ďalej len "stavebný úver"),

4. prijímanie vkladov od bánk, zahraničných bánk, pobočiek zahraničných a finančných inštitúcií,

5. poskytovanie úverov zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení,

6. poskytovanie poradenských služieb v oblasti predmetu podnikania stavebnej sporiteľne,

7. poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,

8. poskytovanie platobných služieb,

9. investovanie na vlastný účet a obchodovanie na vlastný účet s 1. finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v inej mene, 2. finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v inej mene

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Radomír Kašiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 19, Názov obce: Viničné pri Pezinku, PSČ: 900 23 , Dátum narodenia: 25.09.1972, Deň vzniku funkcie: 01.05.2017

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: PhDr. Štefan Demovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovské údolie 7096/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 03.11.1974, Deň vzniku funkcie: 24.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Dzuráková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björnsona 139/16, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 09.02.1981, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ebringer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eisnerova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 11.02.1971, Deň vzniku funkcie: 15.03.2014

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Straka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 104, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.10.2020, Deň vzniku funkcie: 08.01.2020

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Československá obchodná banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 36 854 140

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 899 608,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  23 899 608,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1440 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  16 596,950000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.6.2000 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 15.8.2000 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2000.

3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 152/2001, Nz 149/2001 zo dňa 3.5.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.

4. Vyjadrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 3.1.2001 k zvoleniu nového člena dozornej rady.

5. Notárska zápisnica č. N 559/2001, Nz 543/2001 zo dňa 20.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov v znení dodatku č. 3 k stanovám.

6. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29. 4. 2002.

7. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.8.2002. Nové znenie stanov schválené valným zhromaždením dňa 30.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 274/02, Nz 265/02.

8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.3.2003.

9. Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 23.4.2003. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2003 spísané do notárskej zápisnice č. N 543/2003, Nz 43319/03.

10. Zápisnica z dozornej rady zo 14.08.2003.

11. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2004

12. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 16.06.2006.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.7.2006.

14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2006. Ing. Ján Maxim, člen predstavenstva od 21.9.2005 do 30.9.2006.

15. Zápisnica o výsledku opakovanej voľby člena dozornej rady konanej dňa 10.1.2007.

16. Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.04.2007.

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.03.2008.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2008 vo forme not. zápisnice N 469/2008 Nz 49711/2008

19. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.9.2009.

20. Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2010.

21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2010.

22. Výňatok zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010

23. Výňatok zo zápisu zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.09.2010.

24. Zápisnica zo zasadnutia doroznej rady zo dňa 19.01.2011. Zápis zo zasadnutia volebného výboru zo dňa 21.12.2010.

25. Notárska zápisnica č. N 787/2012, Nz 24645/2012, NCRls 25178/2012 zo dňa 09.07.2012.

26. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.03.2014.

27. Notárska zápisnica N 957/2014, Nz 49198/2014, NCRls 50047/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2014.

28. Zápis č. 3 zo zasadnutia Volebného výboru ČSOB Stav. Spor. a.s. zo dňa 05.12.2014.

29. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.02.2017

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1