Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartal Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Aranya  1057/26, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Sídlo správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2022 S1359
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 29OdK/187/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

 

SKP, k.s., správca dlžníka Zoltán  Bartal

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1