Obchodný vestník 228/2022 Štátna pomoc a iné programy podpory Deň vydania: 29.11.2022
G000062
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Vyhlasovateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Vykonávateľ pomoci: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Zverejňuje/vyhlasuje: Schéma minimálnej pomoci  z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
na podporu digitalizácie mikro, malých a stredných podnikov, malých spoločností so
strednou trhovou kapitalizáciou a organizácií verejného sektora
Prílohy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1