Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R288385

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Distribúcia telekomunikačných zariadení s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37865/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Imricha 923/21, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 46 450 238

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 37865 / N
Deň zápisu: 06.12.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/99/2020-28 zo dňa 18.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť Distribúcia telekomunikačných zariadení s. r. o. so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 450 238 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 37865/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 16.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1