Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R288386

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DVANESTOR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27927/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárňanská 55, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 

IČO: 45 332 304

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 27927 / N
Deň zápisu: 07.12.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 03.11.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.23CbR/91/2020-28 zo dňa 18.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2022 súd v y m a z á v a obchodnú spoločnosť DVANESTOR s.r.o., so sídlom: Komárňanská 55, 947 01 Hurbanovo, IČO: 45 332 304 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd: Sro, vložke č. 27927/N z obchodného registra Okresného súdu Nitra, bez likvidácie dňom 16.11.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1