Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Výmazy
R288387

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: FX TRADE INVEST s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24512/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 8, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 44 751 656

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 24512 / N
Deň zápisu: 14.05.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 07.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/145/2020 – 28 zo dňa 18.10.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti FX TRADE INVEST s. r. o., so sídlom Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 44 751 656, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24512/N bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 24512/N sa v y m a z u j e dňom 16.11.2022 obchodná spoločnosť FX TRADE INVEST s. r. o., so sídlom Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 44 751 656.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1