Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288643

OBCHODNÉ MENO: Veterinárna ambulancia Tábor, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 112/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ku amfiteátru 8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 31 704 301

DEŇ ZÁPISU: 02.03.1995

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie veterinárnej činnosti

2. - veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami

3. - distribúcia zdravotníckeho materiálu a laboratórnej techniky, nástrojov a prístrojov

4. - obchodná činnosť s kozmetickým tovarom a živými zvieratami

5. - sprostredkovanie obchodu

6. - vydavateľská činnosť

7. - podnikateľské poradenstvo

8. - fotografické služby

9. - tlmočnícke a prekladateľské práce v jazyku anglickom a španielskom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločníci

Meno a priezvisko: MVDr. Miroslav Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ku amfiteátru 8, Názov obce: Prešov, Dátum narodenia: 20.11.1963

Meno a priezvisko: MVDr. Ľubomír Ličák, Bydlisko: Názov obce: Fintice 303, Dátum narodenia: 12.09.1957

Meno a priezvisko: MVDr. Ľubomír Lichvár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SDH 23, Názov obce: Prešov, Dátum narodenia: 05.02.1957

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Za spoločnosť konajú a podpisujú štatutárni zástupcovia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje štatutárny zástupca tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MVDr. Miroslav Petrík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K amfiteátru 2817/8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.11.1963

Meno a priezvisko: MVDr. Ľubomír Ličák, Bydlisko: Názov obce: Fintice 303, Dátum narodenia: 12.09.1957

Meno a priezvisko: MVDr. Ľubomír Lichvár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SDH 23, Názov obce: Prešov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.5.1994, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sr 289

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1