Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Výmazy
R288156

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Železničná preprava, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10445/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 

IČO: 34 140 549

DEŇ ZÁPISU: 22.05.1996

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sa
Vložka: 10445 / T
Deň zápisu: 22.05.1996,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 16.11.2022

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.11.2022

Právny dôvod zrušenia: 

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť zanikla v dôsledku: zlúčenia.

Právny nástupca 

Obchodné meno/názov: ŽOS Trnava, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koniarekova 19, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 21 , IČO 34 108 513

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1