Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R288122

OBCHODNÉ MENO: CHEMOLAK a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 67/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 

IČO: 31 411 851

DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov

2. baliaca činnosť,

3. poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti

4. službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti

5. prevádzkovanie vlastnej železničnej vlečky

6. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

8. sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)

9. factoring a forfaiting

10. prevádzkovanie dráhy

11. prevádzkovanie dopravy dráhe

12. vydavateľská činnosť

13. vedenie účtovníctva

14. obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

15. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

16. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

18. výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla

19. montáž, údržba a oprava strojnotechnologických zariadení

20. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

21. výroba kovových konštrukcií a ich častí

22. výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

23. požičovňa a prenájom náradia

24. oprava vysokozdvižných a motorových vozíkov

25. prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkov tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie

26. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)

27. výskum v oblasti prírodných vied

28. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

29. medzinárodná nákladná cestná doprava

30. prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie

31. cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

32. medzinárodná nákladná cestná doprava

33. prenájom hnuteľných vecí

34. skladovanie

35. výroba organických chemikálií

36. výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

37. reklamné a marketingové služby

38. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

39. opravy vyhradených technických zariadení elektrických

40. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Roman Šustek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 698/36, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 16.06.1963, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bednár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beniakova 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 27.05.1965, Deň vzniku funkcie: 06.06.2020

Funkcia: náhradný člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Hacaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na pažiti 968/22, Názov obce: Špačince, PSČ: 919 51 , Dátum narodenia: 07.06.1984, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Alena Škreková, Bydlisko: Názov obce: Horné Orešany 279, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 07.07.1968, Deň vzniku funkcie: 04.06.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Valéria Nídelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 15, Názov obce: Smolenice, PSČ: 919 04 , Dátum narodenia: 10.12.1962, Deň vzniku funkcie: 17.06.2021

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šnegoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lotyšská 5180/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 15.08.1972, Deň vzniku funkcie: 22.06.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 650 733,648780 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 650 733,648780 EUR

AKCIE

Počet: 501620 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,193919 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Mimoriadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 7. 12. 1992 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 672/92, Nz 634/92 JUDr. Z. Neumanovou, notárkou, boli prijaté zmeny stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 213

2. Na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti konanom dňa 1.7.1993, ktorého priebeh je overený v notárskej zápisnici Nz 115/93 napísanej notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou bola schválena zmena stanov. Stary spis: Sa 213

3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 15.4.1994. Stary spis: Sa 213

4. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.O4.l995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 94/95, N 75/95. Stary spis: Sa 213

5. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 14.10.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 172/32, Nz 154/96 Stary spis: Sa 213

6. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 172/96, Nz 154/96.

7. Valné zhromaždenie konané dňa 20.05.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou č. N 142/97, Nz 117/97 schválilo zmenu stanov.

8. Valné zhromaždenie konané dňa 12.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 198/98, Nz 146/98 schválilo zmenu stanov.

9. Valné zhromaždenie konané dňa 15.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 468/99, Nz 433/99 schválilo zmenu stanov.

10. Valné zhromaždenie konané dňa 09.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 79/00 schválilo zmenu stanov.

11. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 02.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2002, NZ 135/2002.

12. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 2.7.2002 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s. Zmena v orgánoch spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 30.07.2003 v sídle spoločnosti CHEMOLAK a.s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1